คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมตารางเปรียบเทียบ O-NET

Loading

โปรแกรมเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับพื้นฐาน (O-NET) พร้อมสรุปเป็นแผนภูมิอัตโนมัติ

พัฒนาโดยเพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

8 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *