โปรแกรมบันทึกเกรด 554

โปรแกรมบันทึกเกรดและเกรดเฉลี่ยสำหรับครูประจำชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถบันทึกรายวิชา รหัสวิชา และหน่วยกิจของแต่ละรายวิชาในภาคเรียนต่างๆ

บันทึกคะแนน เกรด เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย 2,3,4,5,6 เทอม เกรดเฉลี่ยรวม บันทึกได้ทั้ง 6 ภาคเรียน และสามารถแสดงผลข้อมูลทั้งหมดเป็นรายบุคคลด้วยการค้นหาจากรหัสประจำตัวนักเรียนหรือเลขประจำตัวนักเรียนได้

รหัสแก้ไขไฟล์งาน คือ pass

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.gurudaadaa.com
Previous ArticleNext Article

1 Review

5 Stars
 - 0 (0%)
4 Stars
 - 0 (0%)
3 Stars
 - 1 (100%)
2 Stars
 - 0 (0%)
1 Star
 - 0 (0%)
3.0