โปรแกรมแบบบันทึกสำหรับครูประจำชั้น 314

โปรแกรมแบบบันทึกสำหรับครูประจำชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษา

มีไว้บันทึกรายการต่างๆที่ครูประจำชั้นมักต้องใช้อยู่บ่อยครั้ง เช่น บันทึกเกี่ยวการแปรงฟัน การดื่มนม การรับประทานอาหารกลางวัน การละหมาด การดูแลความสะอาดของเขตบริการ การมาเรียน เป็นต้น

โปรแกรมพัฒนาโดย Kru Fee Apps

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: facebook.com/KruFeeApps

Previous ArticleNext Article